1. Badania i ocena charakterystyk wibroakustycznych torowiska tramwajowego na trasie Kórnickiej w Poznaniu

W okresie czerwiec- wrzesień 2014 roku grupa 6-ciu członków Koła Naukowego dokonała pomiarów charakterystyk wibroakustycznych na Trasie Kórnickiej w Poznaniu (linia tramwajowa). Badania przeprowadzono ze środków finansowych udzielonych w ramach grantu dla Kół Naukowych i Organizacji Politechniki Poznańskiej. W ramach przeprowadzonego projektu dokonano analizy wpływu wprowadzonego ograniczenia prędkości na emisję zjawisk wibroakustycznych powstających podczas prowadzonego ruchu tramwajowego, na wybranym odcinku trasy Kórnickiej, przy obecnym stanie technicznym torowiska. Dodatkowo przeanalizowano i oceniono zakres oddziaływania tych zjawisk tak na mieszkańców osiedla Polanka, jak na pasażerów wybranych typów tramwajów. Z przeprowadzonych pomiarów został sporządzony raport, który został przedstawiony Władzom Politechniki Poznańskiej i społeczności Koła Naukowego.

Rejestracji sygnałów wibroakustynczych dokonano za pomocą sprzętu duńskiej firmy Brüel&Kjær Sound and Vibration A/S. Tory pomiarowe stanowiły kolejno:

  • kaseta pomiarowa typu B&K 3050-A-060 (rys. 1),
  • piezoelektryczny, trójosiowy przetwornik drgań typu B&K 4524 (rys. 2),
  • mikrofon typu B&K 4189 (rys. 3),
  • całkujący miernik poziomu dźwięku typu B&K 2250 (rys. 4).

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski:

– aktywność wibroakustyczna nowoczesnych pojazdów jest na niższym poziomie niż tramwajów poprzedniej generacji. Może to być spowodowane różnicami w konstrukcji badanych pojazdów, rodzajów zastosowanych izolacji, rodzaju napędu, mocy silników i ich rozmieszczeniu. Poziom drgań poprzecznych zarówno dla tramwajów Konstal jak i Tramino jest niemal identyczny. W aspekcie ilościowym różnica ta jest prawie niezauważalna.

-uzyskane charakterystyki parametrów badanego torowiska z pomiarów bezpośrednich zostały przekroczone na kilku jego odcinkach, co bezpośrednio spowodowane jest występowaniem miejscowych uszkodzeń. Te z kolei mają negatywny wpływ na oddziaływania dynamiczne w układzie pojazd szynowy – tor, a w konsekwencji na poziom emitowanych zjawisk wibroakustycznych

-wyższy poziom emitowanego hałasu wewnątrz tramwajów jest charakterystyczny dla tramwajów typu Konstal 105Na w porównaniu do tramwajów typu Solaris Tramino S105p. Wpływ na to mają izolacje akustyczne oraz różnice konstrukcyjne pomiędzy analizowanymi pojazdami. Tramwaje dla których wartość poziom dźwięku była znacznie odbiegająca od wartości zostały zgłoszone przewoźnikowi dla sprawdzenia rzeczywistego stanu technicznego.

– wprowadzone ograniczenie prędkości przełożyło się na niższy poziom emitowanego hałasu, ale spowodowało to obniżenie przepustowości tego odcinka

      2. “Opracowanie Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego dla województwa wielkopolskiego”

Członkowie KN ITP wzięli udział w opracowywaniu Planu Zrównoważonego Transportu Zbiorowego w województwie wielkopolskim. Udział w projekcie polagł na układaniu szczegółowych obiegów związanych z badaniem pasażerów komunikacji zbiorowej.